اعضای شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق سنندج

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 3 ]

آقای سید کمال حسینی  (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج)
آقای فاروق کیخسروی (رئیس کمیسون آموزش و پژوهش و مشاور عالی اتاق سنندج)
آقای شیرکو گویلی (دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج)
آقای خالد احمدزاده (رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق سنندج)
آقای هیرش سلطان‌پناه (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج)
آقای علی فقه مجیدی (عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گروه علوم اقتصادی)
آقای عبدالباسط محمدی (کارشناس اقتصادی مرکز مطالعات)

بازدید [ 1007 ]