• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894

بازدید هیات اعزامی تجاری - بازاریابی اتاق سنندج از نمایشگاه مواد غذایی مسکو