بانک اطلاعاتی تجاری استان کردستان

لیست تولیدکنندگان

گروه فعالیت نام شرکت نام مدیرعامل شهر فعالیت سایت عملیات
صنعت تراکتورسازی کردستان جعفر ملکی سنندج http://www.ktm.co.ir
صنعت شرکت مهندسی بتن پیش تنیده ابراهیم سلطانی سنندج http://www.pishtanideh.com
صنعت شرکت جلال الماس کاسپین سیدجلال حسینی سنندج http://www.jalal-co.com
صنعت شرکت سبک لوله نوین فرید فتوحی سنندج http://www.saboklouleh.com