بانک اطلاعاتی تجاری استان کردستان

لیست بازرگانان

گروه فعالیت شخص نام نام خانوادگی نام پدر شهر محل فعالیت عملیات
صنعت شخص حقوقی ولی اله اخلاقی فرد محمدعلی تبریز
کشاورزی شخص حقیقی مصطفی موسی زاده صادق بانه
صنعت شخص حقوقی ظاهر رحمانی محمود بانه
بازرگانی شخص حقوقی سعدی فتاحی جمال بانه
بازرگانی شخص حقوقی جمال رسولی مجید بانه
بازرگانی شخص حقیقی عثمان مروتی محمد بانه
بازرگانی شخص حقیقی بختیار صالحی کریم بانه
بازرگانی شخص حقیقی اسعد علیمحمدی صالح بانه
بازرگانی شخص حقیقی جمال محمدی محمد بانه
بازرگانی شخص حقیقی فرید ایازی رحمان بانه
بازرگانی شخص حقیقی ایوب محمدی صالح بانه
بازرگانی شخص حقیقی مسعود احمدی عبیداله بانه
بازرگانی شخص حقیقی عزیز صالحی سلیم بانه
بازرگانی شخص حقیقی ابراهیم فقیهی محمد بانه
بازرگانی شخص حقیقی بایزید رسولی حمزه بانه
بازرگانی شخص حقیقی غریب کریمی محمدصالح بانه
بازرگانی شخص حقیقی احمد امینی محمدرشید بانه
بازرگانی شخص حقیقی محمد صالحی کریم بانه
بازرگانی شخص حقیقی جمال فرجیان جلال بانه
بازرگانی شخص حقیقی فاتح خیاطی احمد بانه